GBL

Register Letselschade

GOMA

Register GOMA

De Letselschade Richtlijnen

De Letselschade Infowijzer

Veel gestelde vragen

Downloads

Trainingsaanbod GBL

Trainingsaanbod GOMA

Advies nodig?

Contact

Advies nodig?

Meestal worden letselschadezaken vlot afgewikkeld. Toch kunnen er vragen en discussies ontstaan, waardoor de behandeling van de zaak trager gaat verlopen of soms zelfs helemaal stil komt te liggen.

Redenen voor het vastlopen van zaken kunnen zijn: onduidelijke communicatie, onbegrip of wantrouwen tussen de professionele partijen onderling. Het komt ook voor dat het contact tussen een slachtoffer en zijn belangenbehartiger niet verloopt zoals het slachtoffer had verwacht. Er kan sprake zijn van misverstanden of gebrek aan onderling vertrouwen.
 

De Letselschade Raad
De Letselschade Raad is een neutrale en onafhankelijke instantie. Met alle partijen in de branche heeft De Raad de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ontwikkeld. In de GBL zijn gedragsregels vastgelegd voor een transparante en vlotte schadebehandeling. Volgens deze GBL proberen de betrokken partijen bij problemen of conflicten altijd eerst er zelf samen uit te komen. Lukt dit niet, dan kunnen zij in bepaalde gevallen advies vragen bij De Letselschade Raad.
 

Wat doet De Letselschade Raad?
De Letselschade Raad adviseert op welke manier partijen het beste hun probleem of conflict kunnen oplossen. Een jurist van De Letselschade Raad analyseert het probleem en kan, als dat nodig is, contact opnemen met de betrokken partijen. Aan de hand van alle informatie brengt De Letselschade Raad advies uit hoe de partijen zèlf de zaak tot een oplossing kunnen brengen.
 

Wat doet De Letselschade Raad niet?
De Letselschade Raad gaat nooit in op de inhoud van de zaak. De Raad geeft bijvoorbeeld geen oordeel over inhoudelijke onderdelen van uw zaak, zoals de hoogte van een gevraagde of aangeboden schadevergoeding. Ook kiest de Raad nooit partij. De Raad treedt dan ook nooit op als belangenbehartiger. De Letselschade Raad legt tot slot geen sancties of boetes op.

Heeft u als advocaat of belangenbehartiger een probleem met het verhalen van de buitengerechtelijke kosten? Lees hier verder.

Wie kan terecht bij De Letselschade Raad?
Alle partijen in een letselschadezaak, slachtoffers, belangenbehartigers, verzekeraars en letselschade experts, kunnen contact opnemen met De Letselschade Raad.
 

Hoe bereikt u De Letselschade Raad? 
Om uw zaak in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u het contactformulier hieronder in te vullen.
Bent u hiertoe niet in de gelegenheid? Dan kunt u bellen naar  088 - 33 22 500.

Behandeling van nieuwe zaken gebeurt op volgorde van binnenkomst. De wachttijd bedraagt momenteel ca. 4 weken. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 

 

 

  • Contact over meldingen bij het Bemiddelingsloket
    De Letselschade Raad draagt graag bij aan leertrajecten en verbeteracties van organisaties uit de letselschadepraktijk. Om die reden geeft De Letselschade Raad op eigen initiatief of op verzoek een terugkoppeling over relevante meldingen bij het Bemiddelingsloket aan (het management van) de ingeschreven organisaties in het Register GBL en het Register GOMA.
  • Klachten over buitengerechtelijke kosten (BGK)
    Discussies tussen belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars over de buitengerechtelijke kosten komen veel voor en kunnen het schadeafwikkelingsproces frustreren. Het komt regelmatig voor dat het slachtoffer, na afwikkeling van de zaak, alsnog een onverwacht hoge rekening ontvangt. Het slachtoffer behoort vooraf duidelijkheid te hebben over de kosten van behandeling van een letselschadezaak.
  • Kwalijke praktijken of misstanden?
    Sinds 1 januari 2016 is het ‘Meldpunt Kwalijke Praktijken’ bij De Letselschade Raad operationeel. Vanuit de Projectgroep Integrale Aanpak Kwalijke Praktijken zijn 3 letselschadedeskundigen bereid gevonden om signalen over kwalijke praktijken te onderzoeken, te beoordelen en over mogelijke vervolgstappen te adviseren.

Contact Bemiddelingsloket

Gegevens melder
Naam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
E-mail
Telefoon
Bent u *
Heeft u al eerder contact gehad met Bemiddelingsloket?      
Gegevens voorval/ongeval
Datum voorval/ongeval *
Type voorval/ongeval *
Type letsel *
Korte omschrijving vraag, klacht of geschil *
Gegevens overige partij(en)
Naam
Rol
Naam
Rol

* verplicht

Downloads & Links